Odpady

Máte konkrétní požadavek na rozbor? Potřebujete poradit? Napište nebo nám zavolejte. Obratem Vám pošleme konkrétní nabídku včetně ceny.

Vhodné pro

 • Stavební a vodohospodářské firmy
 • Společnosti zabývající se nakládání s odpady

Možnosti analýz

 • Výluh dle Tabulky 10.1 Vyhlášky 273/2021
 • Výluh dle Tabulky 2.1 Vyhlášky 294/2005 – přechodové období

Stanovují se (dle 273/2021)

 • Obecně parametry ve výluhu
  • Fyzikálně chemické parametry – pH, rozpuštěné látky
  • Anorganické parametry – chloridy, fluoridy, sírany, kovy (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Mo, Sb, Se)
  • Organické parametry – BTEX, polycyklické aromatické uhlovodíky + samostatně benzo(a)pyren, polychlorované bifenyly, uhlovodíky C10-C40, EOX, DOC, TOC, jednosytné fenoly
 • Parametry (a následně jejich limity) se odvíjí od druhu skládky, které má být pro uložení odpadu využita (skládka inertního, ostatního nebo nebezpečného odpadu)

Délka analýzy: orientačně 7-10 pracovních dní

Doplňkové informace

 • Odpady se dělí na inertní, ostatní a nebezpečné. Skládku je třeba vybrat dle druhu odpadu, který je oprávněna přijmout
 • V průběhu přechodového období je třeba zjistit, dle parametrů které vyhlášky je skládka oprávněna přijmout odpad
 • Vyhláška vyžaduje odběr vzorku způsobilou osobou (některé skládky a deponie však nikoli)
 • Výluhem se stanoví třída vyluhovatelnosti odpadu (I, IIa, IIb (pro uzavírání skládek) a III) – základní rozbor pro uložení na skládku
 • Pro odpady určené na skládku skupiny S – inertní odpad
  • Tabulka 10.1 – výluhová třída I (273/2021)
  • Dále parametry dle tabulky č. 10.2 (273/2021) – BTEX, C10-C40, PAU, PCB
 • Pro skládky skupiny S – ostatní odpad (S-OO1, S-OO3)
  • Tabulka 10.1 – výluhová třída IIa (273/2021)
  • S-OO3 při překročení DOC lze uložit za předpokladu vyhovění tabulce 10.3 (C10-C40, PAU, benzo(a)pyren, EOX
 • Pro skládku skupiny S – nebezpečný odpad
  • Tabulka 10.1 – výluhová třída III
 • Odpady obsahující biologicky rozložitelnou složku a výstupy z úpravy vyžadují také test respirační aktivity pro stabilizované bioodpady (AT4)
 • Při podezření na obsah azbestu se stanovuje obsah vláken
 • Ve specifických případech lze až trojnásobně překročit limitní hodnotu danou vyhláškou

Kontakty

Životní prostředí

Rozbory vod, zemin, sedimentů a odpadu

Adresa:

V areálu MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice, objekt B

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek: 07:00 - 15:00

Po předchozí domluvě kdykoliv. Ve výjimečných případech je možno předat vzorek na nonstop fungující recepci areálu nebo jej zaslat přepravní službou.