Etická linka

MND aktivně podporuje své zaměstnance, obchodním partnery i členy všech komunit, v nichž působí, kteří mají případné pochybnosti o tom, zda v souvislosti s podnikatelskou činností nedochází k potenciálně neetickému či protiprávnímu jednání, aby kontaktovali interní linku pro oznamování podezření z možného protiprávního jednání (tzv. Whistleblowing Hotline).

Tuto interní linku lze kontaktovat (i anonymně) na číslo 800 99 88 77, prostřednictvím e-mailové adresy compliance@mnd.eu nebo online formulářem. MND se bude jakýmkoli pochybnostem oznámeným prostřednictvím uvedené interní linky neprodleně věnovat a vhodným způsobem je vyřeší.

Linka je zřízena v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „ZOO“), je součástí vnitřního oznamovacího systému MND a je dostupná nepřetržitě. V režimu ZOO budou řešena oznámení, která:

a) obsahují informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u MND (pokud pro MND oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost), nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro MND,

b) spadají do kategorií uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až d) ZOO, a

c) obsahují údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (tyto údaje nemusí být obsaženy, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě známa - např. při podání osobně).

Oznámení o možném protiprávním jednání lze rovněž podávat odesláním na adresu právního oddělení MND s označením „oznámení - neotvírat“ na obálce, anebo osobně u Příslušné osoby, kterou je:

Pavel Minařík, T: +420 518 315 288, E: compliance@mnd.eu

Adresa pro doručování: Pavel Minařík, Právní oddělení, MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín

MND v souladu se ZOO zužuje okruh osob, od kterých přímá a šetří oznámení v režimu ZOO:

  • osoby vykonávající práci v základním pracovněprávním vztahu (HPP, DPP, DPČ, agenturní zaměstnanci);
  • osoby vykonávající dobrovolnickou činnost;
  • osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž; nebo
  • osoby ve služebním poměru.

Oznámení lze alternativně podat pomocí externího oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti.
Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

Váš podnět *
Údaje o oznamovateli umožňující dovodit jeho totožnost (pokud nechcete podávat v anonymním režimu mimo působnost ZOO), příp. kontakt (e-mail nebo telefon)