KOMUNITA

Zodpovědně ke komunitě lidí i k regionu

Součástí našich aktivit je i podpora komunit v rámci regionu, kde působíme, a zušlechťování veřejného prostoru. Obnovujeme historická stavení, revitalizujeme přírodní prostory a budujeme centra pro společenský život.

Kde pomáháme

Energie pro prospěšné projekty

Budování veřejného prostoru

Péče o přírodu a mladou generaci

Věnujeme energii projektům, které napomáhají společenskému rozvoji a mají pozitivní dopad na život obyvatel regionu. Zodpovědně a udržitelně.

KDE POMÁHÁME

Olivetská hora

Obnova Olivetské hory na Mikulovském svatém kopečku

od roku 2013

Mikulovský svatý kopeček je v naší zemi ojedinělým příkladem kulturní krajiny, v níž se spojují přírodní a historické skvosty a dílo člověka souzní s respektem k přírodě. Na jeho úpatí se v jihozápadní části pojmenované Olivetská hora rozkládá zbytek vápencové skalní stepi vyznačující se výskytem vzácných chráněných rostlin.

Bažantnice žije

Modernizace příměstského lesa a přilehlého areálu části města Hodonína zvaném Bažantnice

od roku 2016

Od roku 2016 podporujeme proměnu části města Hodonína Bažantnice na moderní veřejný prostor, který bude sloužit nejen obyvatelům města ale také četným návštěvníkům. V roce 2017 ve spolupráci s městem Hodonín jsme do myšlenky zapojili studenty Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně i širokou veřejnost s cílem vybudovat prostor pro volnočasové aktivity.

Motýlí ráj Ždánice

Záchrana Motýlího ráje ve Ždánicích

od roku 2008

Prostředí stepního až lesostepního charakteru ve Ždánicích představuje skutečnou pokladnici naší přírody. Žije zde 84 druhů denních motýlů, což je více než polovina druhů, které můžeme najít v celé republice, a mnoho druhů ptáků i rostlin. Dlouhodobě proto podporujeme projekt Pro záchranu motýlího ráje, který pečuje o zachování vhodných podmínek k výskytu velkého počtu bylin a trav, které motýli ke svému životu potřebují.

Zámecký rybník Lednice

Revitalizace zámeckého rybníka v Lednici

2020 - 2023

V úzké spolupráci s Biosférickou rezervací Dolní Morava, o. p. s. jsme se podíleli na revitalizaci Zámeckého rybníka. Oživení spočívalo v údržbě desítek nakloněných stromů, odstranění nánosů bahna a listí z rozplavených břehů. S pomocí speciálního „plovoucího bagru“ s výkonným odkalovacím čerpadlem proběhlo odsávání řídkých nánosů a ptačí kolonie na Volavčím a Ovčím ostrově má nyní klid na hnízdění a péči o mláďata.

Školky v pohybu

od roku 2016

Cílem oblíbeného pohybového programu pro děti na Hodonínsku je hravou formou budovat kladný a trvalý vztah k pohybu a vyzkoušet si širokou škálu sportů hravou formou. Děti tak získají příležitost uplatnit se ve Fotbalovém klubu Hodonín a Atletickém klubu Hodonín či jiném sportu dle jejich výběru. Projekt Školky v pohybu jsou součástí systematické podpory sportu v městě Hodoníně.

Do projektu je zapojeno přes 270 dívek a chlapců z celkem 10 škol a školek z Hodonína a okolí. Propagace sportu a zdravého životního stylu v regionu přinesla u nejmladší generace vzrůst zájmu o sport a také vznik nových dívčích fotbalových týmů.

Lednicko – Valtický hudební festival 2022

Jsme dlouholetým partnerem mnoha projektů v oblasti kultury a ochrany přírody v Lednicko-valtickém areálu.

Od roku 2022

Jedním z těchto projektů je také Lednicko – Valtický hudební festival, jehož letošní ročník se nesl převážně v duchu balkánských rytmů.

LVHF vznikl v roce 2016 s cílem navrátit klasickou hudbu do prostoru jižní Moravy a zvlášť do tohoto areálu. Hudba zde v minulosti hrála nezastupitelnou roli a také rod Lichtenštejnů měl o toto umění mimořádný zájem. Postupem let tak festival spojoval prostředí jedinečné architektury regionu s hudebními skvosty. Dramaturgie často vzniká na základě nějaké historické skutečnosti, která je spojena s místem konání.

Propojení umění s prostorem a každodenním životem

Open Studios Art Hub

Od roku 2021

Tříletý cyklus šesti výstav s názvem KONTATKY vznikl na základě naší vize propojení umění a architektury budovy MND v Hodoníně s každodenním životem našich zaměstnanců ve spolupráci s umělci Václavem Kočím a Ondřejem Homolou ze spolku Open Studios a architektkou Barbarou Jung.

Slovácký krúžek Charvatčané

Tradice folkloru v našem regionu

Od roku 2022

Slovácký krúžek Charvatčané je nemladší ze slováckých krúžků v regionu Podluží.

Byť svou činnost provozuje od roku 2002, chlubit se může mnohými úspěchy, a to nejen v České republice, ale také v zahraničí.

Charvatčané nejsou jen nadaní tanečníci, ale také zpěváci a jejich talent můžete slyšet i na jejich hudebních albech.