KOMUNITA

Zodpovědně ke komunitě 
lidí i k regionu

Součástí našich aktivit je i podpora komunit v rámci regionu, kde působíme, a zušlechťování veřejného prostoru. Obnovujeme historická stavení, revitalizujeme přírodní prostory a budujeme centra pro společenský život.

Kde pomáháme

   

Podat žádost o dar

Energie pro prospěšné projekty

Budování veřejného prostoru

Péče o přírodu a mladou generaci

Věnujeme energii projektům, které napomáhají společenskému rozvoji a mají pozitivní dopad na život obyvatel regionu. Zodpovědně a udržitelně.

KDE POMÁHÁME

Olivetská hora

Obnova Olivetské hory na Mikulovském svatém kopečku

od roku 2013

Mikulovský svatý kopeček je v naší zemi ojedinělým příkladem kulturní krajiny, v níž se spojují přírodní a historické skvosty a dílo člověka souzní s respektem k přírodě. Na jeho úpatí se v jihozápadní části pojmenované Olivetská hora rozkládá zbytek vápencové skalní stepi vyznačující se výskytem vzácných chráněných rostlin.

Bažantnice žije

Modernizace příměstského lesa a přilehlého areálu části města Hodonína zvaném Bažantnice

od roku 2016

Od roku 2016 podporujeme proměnu části města Hodonína Bažantnice na moderní veřejný prostor, který bude sloužit nejen obyvatelům města ale také četným návštěvníkům. V roce 2017 ve spolupráci s městem Hodonín jsme do myšlenky zapojili studenty Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně i širokou veřejnost s cílem vybudovat prostor pro volnočasové aktivity.

Motýlí ráj Ždánice

Záchrana Motýlího ráje ve Ždánicích

od roku 2008

Prostředí stepního až lesostepního charakteru ve Ždánicích představuje skutečnou pokladnici naší přírody. Žije zde 84 druhů denních motýlů, což je více než polovina druhů, které můžeme najít v celé republice, a mnoho druhů ptáků i rostlin. Dlouhodobě proto podporujeme projekt Pro záchranu motýlího ráje, který pečuje o zachování vhodných podmínek k výskytu velkého počtu bylin a trav, které motýli ke svému životu potřebují.

Zámecký rybník Lednice

Revitalizace zámeckého rybníka v Lednici

2020 - 2023

V úzké spolupráci s Biosférickou rezervací Dolní Morava, o. p. s. jsme se podíleli na revitalizaci Zámeckého rybníka. Oživení spočívalo v údržbě desítek nakloněných stromů, odstranění nánosů bahna a listí z rozplavených břehů. S pomocí speciálního „plovoucího bagru“ s výkonným odkalovacím čerpadlem proběhlo odsávání řídkých nánosů a ptačí kolonie na Volavčím a Ovčím ostrově má nyní klid na hnízdění a péči o mláďata.

Školky v pohybu

od roku 2016

Cílem oblíbeného pohybového programu pro děti na Hodonínsku je hravou formou budovat kladný a trvalý vztah k pohybu a vyzkoušet si širokou škálu sportů hravou formou. Děti tak získají příležitost uplatnit se ve Fotbalovém klubu Hodonín a Atletickém klubu Hodonín či jiném sportu dle jejich výběru. Projekt Školky v pohybu jsou součástí systematické podpory sportu v městě Hodoníně.

Do projektu je zapojeno přes 270 dívek a chlapců z celkem 10 škol a školek z Hodonína a okolí. Propagace sportu a zdravého životního stylu v regionu přinesla u nejmladší generace vzrůst zájmu o sport a také vznik nových dívčích fotbalových týmů.

Lednicko – Valtický hudební festival 2022

Jsme dlouholetým partnerem mnoha projektů v oblasti kultury a ochrany přírody v Lednicko-valtickém areálu.

Od roku 2022

Jedním z těchto projektů je také Lednicko – Valtický hudební festival, jehož letošní ročník se nesl převážně v duchu balkánských rytmů.

LVHF vznikl v roce 2016 s cílem navrátit klasickou hudbu do prostoru jižní Moravy a zvlášť do tohoto areálu. Hudba zde v minulosti hrála nezastupitelnou roli a také rod Lichtenštejnů měl o toto umění mimořádný zájem. Postupem let tak festival spojoval prostředí jedinečné architektury regionu s hudebními skvosty. Dramaturgie často vzniká na základě nějaké historické skutečnosti, která je spojena s místem konání.

Propojení umění s prostorem a každodenním životem

Open Studios Art Hub

Od roku 2021

Tříletý cyklus šesti výstav s názvem KONTATKY vznikl na základě naší vize propojení umění a architektury budovy MND v Hodoníně s každodenním životem našich zaměstnanců ve spolupráci s umělci Václavem Kočím a Ondřejem Homolou ze spolku Open Studios a architektkou Barbarou Jung.

Slovácký krúžek Charvatčané

Tradice folkloru v našem regionu

Od roku 2022

Slovácký krúžek Charvatčané je nemladší ze slováckých krúžků v regionu Podluží.

Byť svou činnost provozuje od roku 2002, chlubit se může mnohými úspěchy, a to nejen v České republice, ale také v zahraničí.

Charvatčané nejsou jen nadaní tanečníci, ale také zpěváci a jejich talent můžete slyšet i na jejich hudebních albech.

Důležité dokumenty ke stažení

Podat žádost o příspěvek

Před vyplněním formuláře.

Chystáte se vyplnit žádost o příspěvek či pomoc?

Před odesláním formuláře je potřeba potvrdit přečtení těchto dvou dokumentů: 

 • Politika podpory aktivit a projektů společenské odpovědnosti Skupiny MND 
 • Zásady firemního dárcovství Skupiny MND

Politika podpory aktivit a projektů společenské odpovědnosti Skupiny MND

Skupina MND (dále Skupina) usiluje o to, aby do svých programů společenské odpovědnosti v co nejvyšší míře zahrnula ekonomické, sociální a environmentální aspekty. Považuje proto za důležité, aby obchodní zájmy Skupiny byly v souladu jak s nadřazenými společenskými a environmentálními hledisky, tak s dlouhodobými prioritami místních komunit a krédem „Pomáháme, kde působíme“. Rozhodnutí o realizaci jakýchkoli investic v oblasti společenské odpovědnosti bude předcházet:

 • analýza zahrnující společenské charakteristiky aktivity/ projektu (vč. tradic a zvyků), legislativní rámec, aspekty související se zdravím, bezpečností, životním prostředím a klíčovými zúčastněnými stranami, včetně posouzení rizik potenciálně bránících úspěšné realizaci.
 • vypracování formálních dohod o konkrétních povinnostech společnosti a komunity, které budou obsahovat podrobnosti o tom, jak strany zajistí, že budou plnit své závazky.

Investice Skupiny MND na podporu aktivit a projektů společenské odpovědnosti by měly být v souladu se:

 • Zásadami firemního dárcovství Skupiny MND;
 • schopnostmi Skupiny plnit své obchodní cíle;
 • realizovatelností v průběhu celého životního cyklu projektu, a to prostřednictvím spolupráce se zainteresovanými stranami, zejména cílovými komunitami, příp. nevládními organizacemi, vládními orgány;
 • záměrem působit na pozitivní společenské změny, případně návaznost na energetiku a směry udržitelného rozvoje obsažené v ESG strategii Skupiny MND.

Prioritními oblastmi investic společenské odpovědnosti Skupiny MND jsou:

 • výzkum, vzdělávání a osvěta v oblasti enviromentální odpovědnosti a přírodních věd
 • ochrana životního prostředí
 • kulturní aktivity a ochrana kulturního dědictví
 • sportovní aktivity s důrazem na podporu rozvoje mládeže

V souladu se ESG strategií skupiny MND a Politikou podpory aktivit a projektů společenské odpovědnosti jsou předkládané žádosti o podporu aktivit a projektů z oblasti společenské odpovědnosti posuzovány CSR subkomise MND.

Podpora může mít podobu finanční, materiální, či formou poskytnuté služby. Na přiznání podpory není apriorní právní nárok. Žadatel podpořené aktivity bude zpětně dokladovat uznatelnost poskytnuté podpory ve vztahu k souladu s informacemi uvedenými v žádosti, především pak k účelu, za kterým bude podpora poskytnuta.

Zásady firemního dárcovství Skupiny MND

Oblast obecného společenského zájmu

 • míra naléhavosti
 • podpora talentů
 • podpora národních tradic a tradic ropného a plynárenského průmyslu
 • zásada zapojení komunity
 • působení na pozitivní společenské změny
 • celková společenská hodnota

Zúčastněné strany + ochrana životního prostředí

 • odpovědná společnost
 • podpora iniciativ místních komunit žijících v oblasti působení skupiny MND
 • nepřímé výhody pro zaměstnance
 • zásada zvyšování environmentálního povědomí

Vztah k oblasti podnikáni Skupiny MND

 • preference regionů, kde podnikáme
 • maximální publicita
 • efektivita podpory, zaměření
 • uznání kvality a výkonu
 • závislost na hospodářských výsledcích
 • transparentnost
 • důvěra a důslednost
 • dodržování našich firemních standardů a zásad
 • podpora budování na základě synergií

Vyplňte prosím formulář

Žádost o příspěvek či pomoc?

z programů společenské odpovědnosti skupiny MND

Převzetím příspěvku bere úspěšný žadatel na vědomí Zásady firemního dárcovství skupiny MND a souhlasí s podmínkami uvedenými v Politice podpory a aktivit projektů společenské odpovědnosti Skupiny MND.. Příspěvek je určen pouze na schválený účel a měl by být čerpán a realizován v průběhu jednoho roku od poskytnutí příspěvku.


 Strukturované žádosti o podporu aktivit v oblasti společenské odpovědnosti
budou přijímány elektronicky formou webového formuláře.