Zkušební laboratoř Testování vzorků vody

Testování vzorků vody

Máte konkrétní požadavek na rozbor? Potřebujete poradit? Napište nebo nám zavolejte. Obratem Vám pošleme konkrétní nabídku včetně ceny.

Nabízíme následující rozbory

Rozbory vody pro kolaudace a soukromé účely – Krácený rozbor pitné vody

Vhodné pro:

 • Podnikatele:
  • Kolaudace podnikatelských prostor připojených na vodovod 
  • Pravidelný roční rozbor pro podnikatele při vlastním zdroji pitné vody
  • Ověření kvality vody, která není určena ke konzumaci 
 • Soukromé osoby – majitelé vlastního zdroje vody (studny)
  • Ověření kvality vody u nové studny (dokládá se při kolaudaci)
  • Kontrola stávající domovní studny 
  • Ověření kvality vody u sezónních objektů (chaty, chalupy)

Stanovují se:

 • Mikrobiologické a biologické parametry - mikroorganismy kultivovatelné při 22° a 36°C, koliformní bakterie, Escherichia coli,
 • Fyzikální parametry - pH, konduktivita, zákal
 • Anorganické parametry – chemická spotřeba kyslíku (CHSKMn), amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, hydrogenuhličitany, sírany, vápník, hořčík, tvrdost, železo, mangan
 • Senzorické posouzení pachu, chuti, barvy. 

Délka analýzy: orientačně 5-10 pracovních dní

Doplňkové informace najdete zde:

 • Jedná se o Krácený rozbor pitné vody dle Vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 

 • Nabízený rozsah zahrnuje vybrané ukazatele, které slouží mimo jiné k posouzení možného fekálního nebo biologického znečištění vody po zimním období, vydatných deštích, živelných katastrofách apod.
 • Rozsah rozboru pro kolaudaci objektu není přesně stanoven, proto doporučujeme ověřit konkrétní požadavky na analýzy u stavebního úřadu
 • Analýza vody jako užitkové podá informace o kvalitě z pohledu tvrdosti, obsahu železa, manganu aj. a ověří vhodnost pro Vaši technologii
 • Jako doplňkové parametry kráceného rozboru je možné podle druhu dezinfekce a zdroje vody stanovit:
  • Dusitany - stanovuje se pouze v případě, že se provádí dezinfekce vody chloraminací
  • Hliník - stanovuje se pouze při použití koagulačního činidla na bázi hliníku
  • Chlor volný, oxid chloričitý - stanovuje se pouze v případě použití prostředků obsahujících chlor
  • Mangan - stanovuje se pouze v případě, kdy je mangan z vody při úpravě odstraňován mikroskopický obraz - stanovuje se v případě, že je zdrojem povrchová voda
Rozbory vody pro dokládání hygienické stanici

Vhodný pro:

 • Podnikatele:
  • Pravidelný roční rozbor při vlastním zdroji pitné vody pro účely hygieny zaměstnanců

Stanovují se: 

 • Mikrobiologické ukazatele - Escherichia coli, legionela spp., počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus
 • Fyzikálně-chemické ukazatele – chemická spotřeba kyslíku (CHSKMn), pach, pH, trihalomethany, chlor volný, zákal

Délka analýzy: orientačně 7-14 pracovních dní

Doplňkové informace najdete zde:

 • Stanovuje se dle přílohy č. 3 Vyhlášky 252/2004 – teplá voda z individuálního zdroje pro účely hygieny zaměstnanců 
Rozbory vody pro stavebníky

Rozbor vlivu prostředí na stavební konstrukce

Vhodný pro posouzení:

 • Agresivity/korozivity
 • Inkrustujících účinků (potenciál k tvorbě úsad)

Stanovují se:

 • Pro beton
  • pH, vodivost, rovnováhy CO2, agresivní formy oxidu uhličitého, amonné ionty, chloridy, hydrogenuhličitany, sírany, vápník, hořčík, rozpuštěné látky, zásaditá a kyselinová neutralizační kapacita
  • Langelierův index
  • Ryznarův index stability
 • Pro ocel
  • analýza ve vodě – pH, vodivost, chloridy, sírany, agresivní CO2 
  • analýza zeminy – pH, celková síra, chlor

Délka analýzy: orientačně 5-10 pracovních dní

Doplňkové informace:

 • Vliv chemického působení okolního prostředí na beton se stanovuje dle normy ČSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, tabulka 2 Mezní hodnoty vybraných chemických charakteristik
 • Stupeň agresivity vody nebo zeminy je stanoven podle nejvyšší hodnoty z jednotlivých chemických charakteristik. Pokud jsou dvě nebo více charakteristik stejného stupně, je potřeba použít nejbližší vyšší stupeň
 • Obdobně vliv chemického působení okolního prostředí na ocel se stanovuje dle ČSN 038375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi, kde jsou v tabulkách 1 a 2 stanoveny mezní hodnoty vybraných chemických charakteristik

Záměsová voda do betonu

Vhodné pro:

 • Přípravu betonu z recyklované nebo jiné vody (kromě pitné)

Stanovují se:

 • Anorganické parametry – nerozpuštěné látky, fosforečnany, chloridy, sírany

Doplňkové informace:

 • Analýza může zabránit použití nevhodné vody a Vám ušetřit mnohonásobně vyšší vynaložené náklady.

Délka analýzy: orientačně 5-10 pracovních dní

Rozbory vody pro akvaristy

Vhodné pro:

Profesionální i hobby akvaristy

Stanovují se:

Amoniak, amoniakální dusík, celkový dusík, dusitany, dusičnany, alkalinita (KNK4,5) a celková tvrdost

Délka analýzy: orientačně 7-10 pracovních dní 

Doplňkové informace:

 • Brown Blood disease - dusitany (>10mg/l) a volný amoniak (>0,02 mg/l) jsou pro ryby toxické. Samotný amoniak ještě podstatně více než dusitany. Výsledkem může být až přidušení z nedostatku kyslíku ve tkáních. 
 • Bakterie v akváriu pomáhají oxidovat amoniak na oxidy dusíku, které jsou pak vázány rostlinami.
 • Tvrdost vody je způsobena ionty vápníku a hořčíku a jejich solemi, které tvoří vodní kámen. Uhličitany lze převařením vysrážet a vodu změkčit, sírany a chloridy nikoli. Tvrdá voda může u ryb zvyklých na měkkou vodu poškodit ledviny. Na druhou stranu lépe udržuje pH, díky vyšší pufrační kapacitě.
Rozbor povrchové vody

Rozbory vod z řek, potoků, jezer, přehrad, rybníků a mokřadů.

Vhodné pro:

 • Úpravny vod na vodu pitnou = rozbor surové vody
 • Majitele chovných rybníků a rybářské podniky

Stanovuje se mimo jiné:

 • Mikrobiologický rozbor, stanovení kovů, nerozpuštěných látek, organického znečištění, zápachu apod.
 • Ukazatele znečištění oxidovatelnými látkami: Chemická spotřeba kyslíku, biochemická spotřeba kyslíku, nerozpuštěné látky Kovy: železo, mangan.
 • Fosfáty a dusičnany – stanovení eutrofizace
 • pH
 • Pro rybáře obsah rozpuštěného kyslíku aj.

Délka analýzy: orientačně 5-10 pracovních dní

Doplňkové informace:

 • Rozbor surové vody se řídí dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích
 • Jako doplňkové parametry kráceného rozboru je možné stanovit těžké kovy, pesticidy aj.
Rozbor důlní vody

Vhodné pro:

Vodu z důlních prostor

Stanovuje např.:

 • pH, kovy, sírany, nerozpuštěné látky, NEL/C10-C40
 • Celková mineralizace, jodidy, bromidy, křemičitany, kyselina boritá, rozpuštěné plyny (methan, oxid uhličitý, sirovodík), hustota

Délka analýzy: orientačně 5-15 pracovních dní

Doplňkové informace:

 • Konkrétní požadavky na chemické analýzy důlních vod vyplývají z charakteru těžby a jsou dány konkrétními povoleními jak pro těžbu, tak i pro vypouštění odpadních vod.
 • Akreditovanými rozbory se sledují mimo jiné produkty eroze povrchů nebo ropné látky, které se mohou do důlních vod dostat při pohybu strojů v prostoru těžby. 
 • Dle Zákona č. 44/1988 Sb. O ochraně a využití nerostného bohatství, důlní voda vzniká průnikem podzemní, povrchové nebo srážkové vody do důlního prostoru (tj. vyrubané, zavalené nebo založené prostory v hlubinných dolech, prostory po vytěženém ložisku v lomu, hliništi nebo po těžbě štěrků a písků z vody) jako kamenolom, štěrkovna, hliniště, pískovna apod. Dále je to např. voda, která je vytěžena současně s ropou či zemním plynem. K užívání jako náhradního zdroje je potřeba povolení dle Zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství.
 • Důlní vody jsou dle Zákona č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon povrchové a podzemní vody.
 • Pro vypouštění vod do vod povrchových nebo podzemních musí být stanoveny podmínky a způsob krajským úřadem.
Rozbor odpadní vody

Vhodné pro:

 • ČOV (čističky odpadních vod), provozy (průmyslové, zemědělské, zdravotnické aj.), lapoly (odlučovačů ropných látek a tuků), vody z usazovacích nádrží, průsakové vody z odkališť, skládek odpadu apod.
 • Odtékající vody, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod

Odpadní voda z domácí ČOV

Vhodné pro:

Majitele domácí ČOV pro zajištění pravidelného rozboru nebo optimalizaci chodu čističky

Stanovuje se:

Chemická spotřeba kyslíku, biochemická spotřeba kyslíku, nerozpuštěné látky, amoniakální dusík, fosfor celkový

Délka analýzy: orientačně 7-10 pracovních dní

Doplňkové informace:

 • Domácí ČOV možnost A (CHSK, BSK5, NL) 
  • Odpadní voda vypouštěná do povrchové vody (řeka, vodoteč, rybník). Platí pro zařízení uvedené do provozu před 1.1.2016
  • Dle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb.
 • Domácí ČOV možnost B (CHSK, BSK5)
  • Použití: Odpadní voda vypouštěná do povrchové vody (řeka, vodoteč, rybník). Platí pro zařízení uvedené do provozu po 1.1.2016
  • Dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
 • Domácí ČOV možnost C (CHSK, BSK5, NL, N-NH4, P celkový)
  • Odpadní voda vypouštěná do podzemní vody (zasakování do půdní vrstvy). Platí pro zařízení uvedené do provozu před 1.3.2016
  • Dle Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. 
 • Domácí ČOV možnost D (CHSK, BSK5, NL, N-NH4)
  • Odpadní voda vypouštěná do podzemní vody (zasakování do půdní vrstvy). Platí pro zařízení uvedené do provozu po 1.3.2016
  • Dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. 
 • Jak zvolit správný rozbor?
  • Platí vždy to, co je uvedeno v Provozním řádu (PŘ).
  • Rozsah rozboru se liší dle toho, zda je odpadní voda vypouštěna do povrchové vody (řeka, vodoteč, rybník) nebo do vody podzemní (zasakování do půdní vrstvy) a dále dle data uvedení čistírny do provozu.
  • Pokud se požadované rozbory v PŘ liší od námi uvedených, má přednost PŘ. Ten stanovuje i četnost kontrolních odběrů a měl by být sestaven dle platné legislativy v době schválení. Legislativa uvádí rozbory námi uvedené, nicméně individuální odchylky jsou možné.
  • Legislativa uvádí, že je třeba odebírat vstup i výstup z domácí ČOV pro průkaz účinnosti čištění. V praxi ale často stačí předložit pouze analýzu z výstupu. 

Odpadní voda z provozů, ČOV aj.

Vhodné pro:

 • Provozovatele ČOV (čističky odpadních vod), provozů, lapolů (odlučovačů ropných látek a tuků), usazovacích nádrží apod.

Stanovuje se:

 • pH, chemická spotřeba kyslíku, biochemická spotřeba kyslíku, nerozpuštěné látky sušením při 105 °C, rozpuštěné látky žíhané při 550 °C, celkový organický uhlík, C10-C40 – ropné látky stanovené plynovou chromatografií, NEL – ropné látky spektrofotometricky, tuky a oleje, celkový fosfor, celkový dusík, AOX – chlor vázaný v organických látkách

Délka analýzy: orientačně 7-10 pracovních dní

Doplňkové informace:

 • Ukazatele, které je třeba dodržet, jsou pro dané zařízení stanoveny v provozním řádu nebo v povolení pro vypouštění odpadních vod. 
 • Parametry vypouštěné odpadní vody do povrchové nebo podzemní vody musí být v souladu se Zákonem 254/2001 Sb. – Vodní zákon a pro vypouštění musí existovat povolení k nakládání s vodami, které vydává příslušný vodoprávní úřad a které je časově omezené. 
 • Nutná kvalita vod vypouštěných do povrchových nebo podzemních vod je dána také následujícími předpisy:
  • Vyhláška 328/2018 Sb. – o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
  • Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. - o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech – určuje přípustné znečištění odpadních vod při vypouštění do vod povrchových
  • Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. - o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních – určuje přípustné znečištění odpadních vod při vypouštění do vod podzemních
  • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. - o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích

Kontakty

Životní prostředí

Rozbory vod, zemin, sedimentů a odpadu

Adresa:

V areálu MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice, objekt B

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek: 07:00 - 15:00

Po předchozí domluvě kdykoliv. Ve výjimečných případech je možno předat vzorek na nonstop fungující recepci areálu nebo jej zaslat přepravní službou.