Zkušební laboratoř Testování - plyny

Testování - plyny

Máte konkrétní požadavek na rozbor? Potřebujete poradit? Napište nebo nám zavolejte. Obratem Vám pošleme konkrétní nabídku včetně ceny.

Nabízíme následující rozbory

Rozbor zemního plynu

Zemní plyn je plynné palivo získávané z podzemních zdrojů sestávající ze směsi uhlovodíků, hlavně methanu. Směs obsahuje také ethan, propan a další vyšší uhlovodíky, ale ve výrazně nižších množstvích.

Zemní plyn je možno zkapalnit („LNG – liquified natural gas“) za účelem uskladnění nebo přepravy, nebo stlačit („CNG – compressed natural gas“) a využít jako palivo pro pohon motorových vozidel. Zemní plyn je také možno vyrobit nebo smíchat. Takto připravený plyn se označuje jako náhradní zemní plyn (nebo syntetický zemní plyn) a musí mít vlastnosti umožňující záměnu se zemním plynem. Jako náhradní zemní plyn jsou také brány plyny vyrobené z biomasy tepelným zpracováním.

U zemního plynu je možno kontrolovat různé parametry na základě účelu jeho využití. Parametry, které lze kontrolovat u zemního plynu jsou následující:

Složení plynu

 • Obsah hlavních složek (methan, ethan, propan, butany, pentany, hexany a vyšší, dusík a oxid uhličitý)
 • Obsah vedlejších složek (vodík, kyslík, oxid uhelnatý, helium)
 • Stopové složky (sulfan, merkaptanická síra, dialkyl-(di)-sulfid, karbonyl sulfid, celkový obsah síry, rtuť)

Fyzikální vlastnosti plynu

 • Energetický obsah na molárním, hmotnostním nebo objemovém základě*
 • Hustota, relativní hustota
 • Wobbeho číslo**
 • Kompresibilitní faktor
 • Methanové číslo
 • Rosný bod vody
 • Obsah vody
 • Rosný bod uhlovodíků
 • Obsah kapalných uhlovodíků

*Energetický obsah se dělí do dvou typů, na spalné teplo a výhřevnost. 

Spalné teplo je množství tepla, uvolněné úplným spálením 1 m3 zemního plynu při tlaku 101 325 Pa v adiabatických podmínkách, za předpokladu, že se spaliny ochladí na teplotu výchozích látek a vodní pára, obsažená ve spalinách, zkondenzuje do kapalného stavu.

Výhřevnost se od spalného tepla liší tím, že po spálení zůstane vodní pára v plynném stavu.

**Wobbeho číslo je základním kritériem záměnnosti druhů zemního plynu a vyjadřuje podmínku zachování tepelného příkonu spotřebiče při změně spalovacích vlastností zemního plynu.

Ostatní vlastnosti 

 • Obsah vody a uhlovodíků v kapalném skupenství
 • Pevné částice látek
 • Ostatní plyny

Tyto látky nejsou obvykle v zemní plynu v takovém množství, aby nepříznivě ovlivnily přepravu, rozvod nebo využití zemního plynu.

Rozbor LPG (propan butan)

LPG („Liquified Petroleum Gas“) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů (propanu, butanu a dalších) používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel.

Požadavky na kvalitu LPG pro použití v motorových vozidlech určuje norma ČSN EN 589.

Kontrolované parametry:

 • Oktanové číslo motorovou metodou (OČMM)
 • Celkový obsah dienů (včetně 1,3-butadienu)
 • Sirovodík
 • Celkový obsah síry (po odorizaci)
 • Koroze na měděné destičce (1 h při 40 °C)
 • Zbytek po odpaření
 • Tlak par, manometrický, při 40 °C
 • Tlak par, manometrický, min. 150 kPa, při teplotě podle třídy A – E
 • Obsah vody
 • Zápach
 • Hustota

Požadavky na kvalitu zkapalněných ropných plynů (propan, butan a jejich směsi primárně určených pro vytápění) jsou určeny v normě ČSN 65 6481.

Kvalitativní požadavky na propan:

 • Uhlovodíkové složení
  • C2 uhlovodíky a inerty
  • C3 uhlovodíky
  • C4 uhlovodíky
  • C5 a vyšší uhlovodíky
  • nenasycené uhlovodíky
 • Obsah celkové síry
 • Obsah amoniaku
 • Olejovitý zbytek
 • Obsah sirovodíku

Kvalitativní požadavky na propan-butan:

 • Uhlovodíkové složení
  • C2 uhlovodíky a inerty
  • C3 uhlovodíky
  • C4 uhlovodíky
  • C5 a vyšší uhlovodíky
  • nenasycené uhlovodíky
 • Obsah celkové síry
 • Obsah amoniaku
 • Olejovitý zbytek
 • Obsah sirovodíku
 • Obsah vody

Kvalitativní požadavky na butan:

 • Uhlovodíkové složení
  • C2 uhlovodíky a inerty
  • C3 uhlovodíky
  • C4 uhlovodíky
  • C5 a vyšší uhlovodíky
  • nenasycené uhlovodíky
 • Obsah celkové síry
 • Obsah amoniaku
 • Olejovitý zbytek
 • Obsah sirovodíku

Kvalitativní požadavky na průmyslovou topnou směs:

 • Uhlovodíkové složení
  • C2 uhlovodíky a inerty
  • C3 uhlovodíky
  • C4 uhlovodíky
  • C5 a vyšší uhlovodíky
  • nenasycené uhlovodíky
 • Obsah celkové síry

Kontakty

Petrochemie

Rozbory plynů, rop, pohonných hmot a olejů

Adresa:

V areálu MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice, objekt B

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek: 07:00 - 15:00

Po předchozí domluvě kdykoliv. Ve výjimečných případech je možno předat vzorek na nonstop fungující recepci areálu nebo jej zaslat přepravní službou.