Politika bezpečnosti MND

Cílem společnosti MND a.s. (dále „společnost“) je být vysoce výkonnou společností, známou a uznávanou mimo jiné pro schopnost trvale dosahovat výborných výsledků v oblasti bezpečnosti. Systém řízení zahrnuje bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu, činností, ochranu životního prostředí, ochranu majetku a dobrého jména společnosti.

Systém řízení bezpečnosti je vytvořen pro vyhledávání, průzkum, těžbu, úpravu, přepravu, prodej a nákup přírodních uhlovodíků, výrobu plynu, báňskou záchrannou činnost, testování, měření, analýzy a kontroly.

Společnost se zavazuje:

 1. Provádět veškeré činnosti provádět v souladu s právními předpisy a dalšími požadavky, ke kterým se společnost zavázala nebo které se na ni vztahují;
 2. Zajistit:
  • bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky, předcházet úrazům, poškození zdraví, ohrožení bezpečnosti osob,
  • ochranu životního prostředí a předcházet jeho znečištění,
  • ochranu majetku společnosti a předcházet škodám na majetku,
  • ochranu dobrého jména společnosti a předcházet jeho poškození;
 3. Odstraňovat nebezpečí a bezpečnostní rizika snižovat na nejnižší možnou míru;
 4. Zapojovat do vytváření a změn systému řízení bezpečnosti pracovníky a odborovou organizaci;
 5. Určovat, kontrolovat a pravidelně vyhodnocovat cíle a výsledky v oblasti bezpečnosti;
 6. Neustále zkvalitňovat systém řízení, aby bylo zajištěno zlepšování výsledků v oblasti bezpečnosti;
 7. Pravidelně vyhodnocovat a v případě potřeby upravovat systém řízení bezpečnosti tak, aby byla zajištěna přiměřenost.

9. 5. 2018