Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu jsou nedílnou součástí všech činností společnosti MND a.s. Vedení společnosti usiluje o to, aby se neustále zvyšovala úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Klademe důraz na spolupráci vedení s pracovníky při plnění stanovených úkolů.

Cílem je vytvoření bezpečných pracovních podmínek a současně zajištění ochrany životního prostředí, zajištění optimální rovnováhy mezi ekonomickými a obchodními zájmy na straně jedné a zdravím pracovníků i jejich rodin na straně druhé. Plnit tyto stanovené cíle se dlouhodobě daří díky zavádění moderních technologií, měřicí a regulační techniky do provozu těžby uhlovodíků. Zároveň provádíme systematické kontroly dodržování bezpečnostních pravidel a odstraňujeme zjištěné nedostatky.

Výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v hornictví jsou každoročně vyhodnocovány Českým báňským úřadem. Jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků udělují Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba České republiky cenu „Zlatý Permon“.

Cena je udělována v kategoriích:
I. kategorie – hlubinný důl (černé uhlí)
II. kategorie – uhelný lom (hnědé uhlí)
III. kategorie – lom, těžba písku nebo štěrkopísku (minimálně 51 zaměstnanců)
IV. kategorie – činnost prováděná hornickým způsobem, včetně těžby ropy (minimálně 51 zaměstnanců)
V. kategorie – hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (maximálně 50 zaměstnanců)

Tuto cenu v kategorii IV získala společnost MND a.s. celkem 7krát, a to v letech 2002, 2003, 2004, 2006, 2011, 2013 a v roce 2016.