Vyhledávání ložisek ropy a plynu

Vyhledávání a průzkum ložisek ropy a plynu je komplexní dlouhodobý proces  probíhající v etapách a zahrnující různé vědní disciplíny, k nimž patří především geologie, geofyzika, geochemie, petrofyzika, mikropaleontologie, sedimentologie a další.

MND disponuje týmem odborníků z oblasti průzkumné geologie, zpracování seismiky, petrofyziky, mikropaleontologie, ložiskového inženýrství a těžební geologie. Dále spolupracujeme se specializovanými firmami a  odbornými vědeckými pracovišti u nás i v zahraničí.

První fáze průzkumu je „rešeršní“ – jedná se o zpracování veškeré existující  geologické dokumentace, která je v dané oblasti k dispozici.

Dalším krokem je zpracování projektu a následně realizace seismických měření pokrývajících nejperspektivnější části oblasti. Seismické měření je neinvazní metoda. Využívá vyvolané malé seismické otřesy generující seismické vlny, které se šíří v podzemí různým způsobem vlivem rozdílných fyzikálních vlastností horninového prostředí.

Tato měření MND realizuje prostřednictvím renomovaných zahraničních firem. V současnosti jsou tato seismická měření prováděna v naprosté většině jako tzv. 3D seismika, kdy je seismické měření realizováno v pravidelné síti bodů a lze na jeho základě následně vytvořit  prostorový model horninového prostředí.

Dalším krokem je numerické zpracování polních seismických dat. Kromě standardních metod zpracování  používáme i nejmodernější  nadstavbové metody, jako jsou DMO součet, posoučtová migrace (POSTM), předsoučtová migrace (PreSTM), analýzy amplitud (AVO), seismická inverze (STRATA), Checkshot Processing.

Zprocesovaná data jsou pak dále zpracovávána, probíhá jejich tzv. geologicko- geofyzikální interpretace, vznikají modely horninového prostředí a petrolejových systémů, které jsou podkladem pro projektování průzkumných vrtů.

Realizace průzkumného vrtu je pak finálním stadiem vyhledávání uhlovodíků. Vrtání probíhá na základě vypracovaného a schváleného projektu průzkumu. Doba hloubení vrtu se liší  podle charakteru vrtu, jeho hloubky a geologického programu a pohybuje se v rozmezí 1-2 měsíců.

V případě nálezu uhlovodíků je vrt zapažen a provádí se čerpací zkouška, která může mít i dlouhodobý charakter. Jejím cílem je ověření charakteru a velikosti akumulace uhlovodíků, zda se jedná o komerčně využitelný zdroj a v neposlední řadě i získání podkladů pro projektování  těžební technologie.

Součástí práce  geologů je dále ocenění velikosti zásob uhlovodíků. V MND pro tyto účely používáme standardní ve světě používanou metodiku PRMS (Petroleum Resource Management Systém) i metodiku v souladu s požadavky české legislativy.