Geologická charakteristika  průzkumných území

MND realizuje průzkum ložisek uhlovodíků v rámci 5 průzkumných licencích pro území o celkové rozloze cca 2 200  km2 v oblasti jižní Moravy.

Všechna tato území se vyznačují geologickými poměry vhodnými pro vznik ložisek uhlovodíků.

Historicky nejstarší oblastí je Vídeňská pánev. Tvoří pruh táhnoucí se od hranic se Slovenskem a Rakouskem až po Moravský Písek. Z pohledu regionálně-geologického je území tvořeno mohutným sedimentárním bazénem. Jedná se o geologický útvar přecházející k nám z území Rakouska a Slovenska. Potenciál výskytu ložisek uhlovodíků na našem území se nachází v pískovcích především sarmatského a bádenského stáří v hloubce 600-3 000 m.

Současným nejvýznamnějším průzkumným územím MND jsou svahy Českého masivu. Leží na severozápad od Vídeňské pánve a sahají téměř k Brnu. Jedná se o region sevřený Českým masivem ze severozápadu a Západními Karpaty z jihovýchodu. Nesvačilka a Vranovice jsou hlavními oblastmi průzkumu. Největší potenciál výskytu ložisek uhlovodíků představují horniny především  jurského a paleogenního stáří, litologicky se jedná o pískovce, konglomeráty a karbonáty v hloubkách 1 000-4 000 m.